I an met veik nieko neprisimenu Jie buvo it danties skausmas, o argi prisimeni, kaip tau skaud jo dant Reik davo tiesiog i kent ti dien , paskui dar vien , o paskui dar ir dar Ry kiau prisimenu tik vien iem , bene paskutin Chrus iovo valdymo iem Gali paklausti, kod l apie itai ra au N pats ne inau Tiesiog skaitau save it koki keist knyg Galiu atsiversti bet kur puslap ir balsiai perskaityti, kas ten para yta Esu u baigta knyga, inau, kad niekas tuose apm sojusiuose puslapiuose nebepakis Galiu b ti be ali kas ir teisingas Manau, jog toji knyga yra pamokanti ir naudinga Turb t tod l j tau skaitau ne vis i tisai, tik rinktinius puslapius Manojo kambario dievas irgi buvo toks pat altas kaip akmuo, glotnus kaip akmuo, sunkus kaip akmuo t Iki iol esu skai iusi tik vien Gavelio knyg Vilniaus poker ir maniau, kad nieko pana aus turb t skaityti jau neteks I dalies buvau teisi, nes Keturiolikos lai k romanas ir Vilniaus pokeris i pirmo vilgsnio neatrodo labai pana s nei siu etu, nei forma Kita vertus, abi knygos palieka nei dildom sp d Jas abi norisi prad ti skaityti i naujo dar net neperskai ius paskutini puslapi Keturiolikos lai k romanas , prasid j s filosofiniais egzistenciniais apm stymais v liau virsta sukre ian ia drama, nuo kurios negalima atsitraukti.
Saky iau, viena geriausi Gavelio knyg , jei ino iau, kad Gavelis yra para s ir blog.
Iki Garsiojo Vilniaus PokerioMetais Periodikoje Spausdintas Ri Ardo Gavelio Romanas Jauno Mogaus Memuarai Atskira Knyga I LeistasM Tapo Tikru Literat Ros Vykiu Jis Ym Jo Laisvos, Kriti Kos S Mon S Atbudim , Mogaus Atsisakym Paklusti Ideologiniam Smurtui, Paver Ian Iam J Bely Iu Metafiziniu SliekuTuo Metu Ri Ardas Gavelis Buvo Vienas I Nedaugelio, Sugeb Jusi Ra Yti Apie Galing Permain Purtom Dabart Keturiolikoje Lai K I Anapus, Pagrindinio Romano Veik Jo Ra Yt Draugui, Galima Atpa Inti Tokias Aktualijas Kaip [Ričardas Gavelis] ↠´ Jauno žmogaus memuarai [young-adult-science-fiction PDF] Ebook Epub Download à Anuomet Visuomen Sukr T S Rytie I Ekstrasens Procesas Ar Tokio Masto Rei Kinius Kaip S J D Io Prad Ia Ra Ytojas Kalba Tvirtai, Ai Kiai Ir Atvirai Kaip Ir Visa Jo K Ryba, Jauno Mogaus Memuarai Patraukia Menininko Minties Dr Sa Ir Universalumu Totali fantasmagorija vienas geriausi skaitini paskutiniu metu Tai knyga, kurioje pirmu asmeniu apra omas u daro, intelektualaus ir apm stymus linkusio mogaus gyvenimas tuomet je nelaisvoje Lietuvoje is mogus gyvena nuolatin je vidin je kovoje, jis siekia i siskirti i minios, bet kartu nenumaldomai ie ko bendrumo, kurio neranda eimoje, universitete, darbe, savoje tautoje is mogus savais metodais kovoja prie sistem , ta iau lygiai taip pat yra jos paveiktas Jis nemoka tik ti savo s kme, nes mano, kad kiekvienas jo pasiekimas yra nupirktas jo takingo, biurokratijai vadovaujan io uo vio Lygiai taip pat jis negali pasiprie inti, nes net atviri jo i si okimai prie vald i nesulaukia didesnio d mesio ar bausm s, o yra tiesiog ignoruojami ir u glaistomi Puiki knyga, parodanti vieno mogaus kov prie sistem ir kart Kramsnojau po truput , o dabar m stau ar kartais tai nebus mano vasaros knyga ✓ Jauno žmogaus memuarai ✓ A manau, kad visas mogaus gyvenimas tai pastangos susigr inti savo pasiklydusi siel.The book had a slow start It was hard for me to finish this book but I don t regret it I loved every part of it, the philosophy and the points of view Some parts of the story were hard to understand but the issues addressed in the book were very serious and worth thinking about.
Apie politinius idiotus Kalbu apie t graiki k idios, buvim priva iu pilie iu Tomas Kelertas buvo tas pirmasis ir paskutinis idios, kur sutiko Leonas Ciparis pasakotojas Kiti Leono mokytojai, kaip dvasinis mokytojas Didysis Li ir Uo vis, gal gale susima ino iki ma ojo Li ir uo viuko atsidav vald ios tro kimui Ir man atrodo, kad tas idioti kas pasirinkimas nepriklausyti daugumai ir neatsiduoti vald ios geismui yra viena i pagrindini io romano id j Pasirinkimas b ti individu arba pasiduoti skruzd i sindromui yra viena i problem , su kuriomis susiduria jaunas mogus Taip, Tomas Kelertas ir Leonas Ciparis gal gale nieko nepasiek Jie netapo nei auk tais vald ios pareig nais, nei knyg bestseleriais, bet jie liko individais, kurie, pasikeitus re imui a Fantasti ka knyga, R Gavelis vienas i t ret lietuvi autori kurie kalb dami apie taut kalba ne vien tik apie taut Ta iau is klausimas knygoje ne pagrindinis, romanas post modernistinis egzistencializmo, absurdo ir bildungsromano mi inys, pateikiamas mirusio jaunuolio lai k draugui ir mokytojui forma Veiksmas vyksta post sovietin je terp je, ta iau autoriui pavyko pa velgti kriti kai ne tik sovietin s imperijos absurd , bet ir nepriklausomyb s jud jim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *